Fagområder

Fast eiendom

Hammervoll Pind har et av landets største juridiske fagmiljøer innen fast eiendom.  Vi jobber strategisk og målrettet sammen med våre klienter, og er opptatt av å ivareta og videreutvikle våre klienters verdier.

Næringseiendom

Hammervoll Pind har bred erfaring fra kjøps- og salgsprosesser, både når det gjelder forhandlinger og avtaleinngåelse tilknyttet næringseiendom. Våre advokater har mange års erfaring med rådgivning til bransjen og holder seg oppdatert på hvilke muligheter og utfordringer som stadig er i endring.

Entreprise

Våre advokater har betydelig erfaring innen alle faser av komplekse prosjekter. Vi rådgir en rekke større og mindre aktører i utbyggeprosjekter, på både entreprenør- og byggherresiden.

Tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning har blitt en rettslig spesialdisiplin. Hammervoll Pind har et sterkt team av prosedyreadvokater som har betydelig erfaring innen fagfeltet. En sentral målsetting for oss er at enhver kommersiell tvist skal håndteres slik at det i minst mulig grad forstyrrer de involverte virksomheters daglige drift.

Shipping/offshore

Shipping og offshore-avdelingen arbeider svært ofte på tvers av landegrenser hvor skip av høy økonomisk verdi kontinuerlig forflytter seg fra én jurisdiksjon til en annen. Dette medfører en rekke problemstillinger som er særegent innenfor shippingsegmentet. Flere av våre advokater har arbeidet i rederier og har således inngående bransjekunnskap. Vi er nysgjerrige, vi søker å forstå klientenes behov og bidrar til å finne gode juridiske og kommersielle løsninger.

Selskapsrett

Vi bistår ledelsen i alt fra mindre selskaper til større konserner, og legger stor vekt på forståelse av klientenes kommersielle behov, i tillegg til de rent juridiske spørsmål. Våre advokatene har bred kompetanse eksempelvis ift. eiendomsselskaper, entreprenører, byggherrer, shippingforetak, banker, investerings-  og verdipapirforetak. Vi gir fortløpende rådgiving rundt Eierstyring og selskapsledelse, ny lovgivning og øvrige regelverk som er i endring.

Restrukturering

Restrukturering av virksomheten kan være et nødvendig grep for selskapet, både for optimalisering av driften og i forbindelse med økonomiske utfordringer. Restrukturering innebærer ofte komplekse prosesser, der rettslig og forretningsmessig forståelse er avgjørende for et vellykket resultat. Våre advokater har betydelig erfaring med rådgivning både til større og mindre virksomheter i slike prosesser.

Fiskeri og havbruk

Med grunnlag i vår kommersielle og regulatoriske kjennskap til næringen bistår vi våre klienter innenfor alle forretningsjuridiske disipliner innenfor fiskeri- og havbrukssektoren. Vi bistår med å sikre klientenes verdier i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk.

Skatt og avgift

Hammervoll Pind bistår både selskaper og personer med nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål. Våre skatterådgivere har bakgrunn fra de største revisjonsadvokatfirmaene, fra skatteetaten, samt som lærekrefter ved universitet og høyskoler. Flere av våre advokater har også erfaring som forsvarere fra større saker i norske domstoler. Hammervoll Pind samarbeider med Skattebetalerforeningen og deres advokatfirma, SBF Skatteadvokater.

Arbeidsrett

Hammervoll Pind har lang erfaring med å bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i de spørsmål som oppstår i arbeidslivet. Vi har bred kompetanse innenfor så vel individuell som kollektiv arbeidsrett, samt beslektede emner så som; feriepenger, sykepenger, pensjon, ansattes personvern og arbeidstakeroppfinnelser.

Plan- og bygningsrett

Hammervoll Pind har flere advokater med bred erfaring med plan- og bygningsrett både fra offentlig og privat sektor. Vi bistår våre klienter gjennom hele prosessen fra idé til ferdig prosjekt gjennom m.a. mulighetsvurderinger, kontraktsforhandlinger, plan- og byggeprosesser og ferdigstillelse/salg. Gjennom kunnskap om og erfaring med offentlige og politiske prosesser i plan- og byggesaker, arbeider vi målrettet og strategisk for å oppnå det ønskede resultat for våre klienter.

Kontraktsrett

Utarbeidelse av en god kontrakt forutsetter en solid kommersiell forståelse og kunnskap om de aktuelle rettsområdene kontrakten berører. Videre skal en god kontrakt fremme et fremtidig samarbeid mellom kontraktspartene og forhindre konflikter. Våre advokater jobber for å ivareta klientens interesser på best mulig måte.

Offentlige anskaffelser

Hammervoll Pind har solid erfaring fra departementene, Klagenemnda for offentlige anskaffelser, offentlige etater og kommuner. Våre advokaters brede erfaring forenkler anskaffelsesprosessen for klientene. Vi bistår på alle stadier i anskaffelsesprosessen på både oppdragsgiver- og anbydersiden.

Eiendomsmegling

Takstmenn og eiendomsmegleres profesjonsansvar er et viktig og sentralt område innenfor Hammervoll Pinds virksomhet. Vi bistår profesjonsutøvere så vel som private i forhandlinger og tvister knyttet til utøvelsen av megler og takstmanns oppdrag. Flere av våre advokater har selv erfaring fra eiendomsmeglingsbransjen. Vi holder også foredrag og kurs for eiendomsmeglere og takstmenn.