Eiendomsmegling

Overføring av fast eiendom gjelder store verdier for alle involverte parter. De fleste velger derfor å la seg bistå av eiendomsmegler og takstmenn ved gjennomføringen. Det er disse profesjonsutøvernes oppgave å sørge for at transaksjonene gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Regulatorisk bistand til meglerforetak

Advokatfirmaet Hammervoll Pind har lang erfaring med organisering av eiendomsmeglingsvirksomheter. Vi bistår jevnlig ved etablering av slike virksomheter og i forbindelse med søknader, meldinger og varsel til offentlig myndighet i forbindelse med driften av tjenestene.

Profesjonsansvar for eiendomsmeglere

Profesjonelle yrkesutøvere, som eiendomsmeglere og takstmenn, må gjennomføre oppdrag på en faglig god og forsvarlig måte. For å kunne fastslå hva som er deres ansvar, må man først ta utgangspunkt i partenes oppdragsavtalen. De skal gjøre det som er avtalt, og ut over det ha omsorg for kundenes interesser. Videre er det en rekke lover og regler som stiller nokså strenge krav til hvordan både eiendomsmeglere og takstmenn skal utøve sin virksomhet. Feil ved gjennomføringen av oppdraget vil kunne påføre kunden store tap og profesjonsansvaret er derfor strengt.

Aktørene i meglerbransjen har systematisk ansvarsforsikring for sine forpliktelser. Dette medfører at man som forbruker ofte må utfordre forsikringsselskapene for å få dekket sitt tap som følge av manglende gjennomføring fra megler eller andre salgshjelpere. Vi bistår både profesjonsutøvere og selgere/kjøpere i forbindelse med slike saker, og har ført en rekke slike erstatningssaker for retten.

Bistand til eiendomsmeglere

Vi yter bistand til flere meglerkjeder og eiendomsmeglingskontorer. Vi har advokater med bakgrunn fra eiendomsmegling, og god kjennskap til regelverket for dette. Vi holder derfor også kurs og foredrag for eiendomsmeglere.

Vi har utarbeidet fullverdige systemer for internkontroll for meglervirksomheter, og tilbyr både internkontrollbistand, og ekstern faglig kontroll av virksomhetene.

Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Våre advokater bistår kjøpere og selgere ved overdragelse av fast eiendom. Ved behov kan vi også opptre som mellommann og utføre de oppgaver en eiendomsmegler ellers ville ha gjort. Dette kan være aktuelt ved overføring av eiendomsselskaper eller rene oppgjørsoppdrag.

Flere av våre advokater har stillet sikkerhet for å bistå i selve eiendomstransaksjonen. Vi har også advokater som tar hele salgsoppdraget der man ønsker at dette skal gjennomføres av advokater og ikke av meglere.

Per Vinje
Partner/Advokat - Faggruppeansvarlig