EIENDOMSMEGLING

Overføring av fast eiendom gjelder store verdier for alle involverte parter. De fleste velger derfor å la seg bistå av eiendomsmegler og takstmenn ved gjennomføringen. Det er disse profesjonsutøvernes oppgave å sørge for at transaksjonene gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Profesjonsansvar for eiendomsmeglere

Profesjonelle yrkesutøvere, som eiendomsmeglere og takstmenn, må gjennomføre oppdrag på en faglig god, og forsvarlig måte. For å kunne fastslå hvor langt eiendomsmeglere og takstmenns ansvar rekker må man først ta utgangspunkt i partenes avtale (oppdragsavtalen) – de skal gjøre det som er avtalt, og ut over det ha omsorg for kundenes interesser. Videre er det en rekke lover og regler som stiller nokså strenge krav til hvordan både eiendomsmeglere og takstmenn skal utøve sin virksomhet. Feil ved gjennomføringen av oppdraget vil kunne påføre kunden store tap og profesjonsansvaret er derfor strengt.

Vi bistår både profesjonsutøvere og selgere/kjøpere. Hammervoll Pind har erfarne advokater på området, og har ført en rekke slike erstatningssaker for retten.

Bistand til eiendomsmeglere

Advokatfirmaet Hammervoll Pind yter bistand til flere meglerkjeder og eiendomsmeglingskontorer. Vi har advokater med bakgrunn fra eiendomsmegling, og god kjennskap til regelverket for dette. Vi holder derfor også kurs og foredrag for eiendomsmeglere.

Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Advokatfirmaet Hammervoll Pind bistår kjøpere og selgere ved overdragelse av fast eiendom. Ved behov kan vi også opptre som mellommann og utføre de oppgaver en eiendomsmegler ellers ville ha gjort. Dette kan være aktuelt ved overføring av eiendomsselskaper eller rene oppgjørsoppdrag.

Vi oppfyller kravene eiendomsmeglingsloven stiller for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet, og kan derfor gi nødvendig bistand ved alle ledd i en eiendomstransaksjon.

Fagansvarlige

Per Vinje
900 47 633