NÆRINGSEIENDOM

Hammervoll Pind bistår i alle rettslige spørsmål knyttet til næringseiendom. Vi har bred erfaring fra kjøps- og salgsprosesser, både når det gjelder forhandlinger og avtaleinngåelse. Vi kjenner de ulike standardavtalene som benyttes både ved salg av eiendom og ved inngåelse av leieforhold, og vet hvilke tilpasninger som bør gjøres.

Kjøp og salg av næringseiendom

Det finnes en rekke kontraktsstandarder rettet mot kjøp og salg av eiendom. For både kjøper og selger er det viktig å være klar over at en standardkontrakt ikke ivaretar individuelle interesser i særlig grad. Vi anbefaler at man i handelen benytter kompetent juridisk bistand for å sikre at kontraktens ordlyd blir overensstemmende med de forutsetninger man har. For kjøper vil valget av kontrakt også påvirkes av hvilken eierstruktur som anses mest tjenlig. Våre advokater kan tilby effektiv og kompetent bistand både ved valg av eiermodell og kontraktsverk.

Due diligence

For både kjøper og selger av eiendom i et profesjonelt marked er det sentralt å kartlegge eiendommens og/eller selskapets faktiske og juridiske posisjoner før handel sluttes og kontrakt skrives. Dette bidrar til å minske risikoen for negative overraskelser etter at handelen er gjennomført og dermed også risikoen for tvister i etterkant. For selger dreier det seg først og fremst om å sørge for at kjøper får de opplysninger han rettslig sett kan forvente å få. For kjøper vil det alltid være et behov for ytterligere kontroll utfra kjøpers egne planer for eiendommen eller selskapet. Gjennom en grundig due diligence kan man avdekke forhold som er avgjørende for fremtidig inntjening, herunder vedlikeholdsbehov, forholdet til offentlige planer og pålegg, leietakernes planer mv.

Teknisk gjennomgang av eiendommen anbefales gjennomført av godt kompetente fagfolk med kompetanse på alle bygningsfag. Juridisk gjennomgang av både eiendom og av selskapsstruktur må gjennomføres av advokater med erfaring fra slike transaksjoner. Vår erfaring er at en due diligence alltid avdekker forhold av interesse for både kjøper og selger.

Utbyggingsavtaler

Større områder som skal utvikles eller reguleres samlet vil ofte være gjenstand for sammensatte eierskap, f.eks ved at grunneier inviterer inn en utvikler eller ved at flere grunneiere går sammen om å utvikle sine eiendommer som en helhet. Slike konstellasjoner kan bidra til at utnyttelse og infrastruktur i reguleringsområdet blir optimalisert. Ofte vil slike løsninger også være initiert av planmyndighetene.

I slike samarbeid er det viktig å innhente både teknisk og juridisk bistand på et tidlig tidspunkt, slik at egne posisjoner kan ivaretas og optimaliseres gjennom gode kontrakter.

Leiekontrakter

Både den generelle markedsleie og de generelle standardkontrakter er lett tilgjengelig for både kjøper og selger. Men det er også på dette området mulig å skille seg ut med godt tilpassede kontrakter som kan ivareta både utleier og leietakers forretningsmessige behov i et langt perspektiv. Både leietaker og utleier bør ta seg tid til å gå kritisk gjennom de standarder som i dag finnes slik at man får på plass en skreddersydd kontrakt. De av våre advokater som arbeider med dette har erfaring med bistand på begge sider i kontraktsforholdet og er opptatt av å gi kommersielt gode råd til deg som aktør.

Endringer av struktur

Endrede forutsetninger eller planer for en eiendom eller for eierne kan medføre at endringer i eierstruktur er ønskelig, herunder fusjoner, fisjoner, egenkapitaltransaksjoner mv. Våre advokater bidrar med den nødvendige kompetanse slik at strukturelle endringer gjøres med selskapsrettslige og skatte – og avgiftsrettslige regler for øyet.

Finansieringsløsninger

Kjøp og  eie av næringseiendom er en kapitalkrevende virksomhet. Kartlegging av finansieringsbehov og potensielle finansieringsløsninger er derfor sentralt. Våre advokater har bred erfaring med bistand innenfor dette området, herunder ved forhandlinger knyttet til kapitalendringer og gjennomføring av slike.

Fagansvarlige

Eva Hagen
901 26 010
Mads Jespersen
950 97 612
Per Vinje
900 47 633