SELSKAPSRETT

Vi bistår ledelsen i alt fra mindre selskaper til større konserner, og legger stor vekt på forståelse av klientenes kommersielle behov, i tillegg til de rent juridiske spørsmål. I forretningslivet i dag er det stor grad av lovgivning og reguleringer av ulik karakter som setter rammer for de næringsdrivendes drift. Våre advokater har erfaring, kompetanse og yter utstrakt rådgivning i tilknytning til slike problemstillinger. Advokatene våre har bred kompetanse eksempelvis ift. eiendomsselskaper, entreprenører, byggherrer, shippingforetak, banker, investerings-  og verdipapirforetak. Vi har fokus på at våre klienter får adekvat og fortløpende rådgiving rundt Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance), ny lovgivning og øvrige regelverk som er i endring.

Kjøp og salg av virksomheter/transaksjoner

Våre advokater bistår i alle faser av transaksjoner. Vi representerer enten selger- eller kjøpersiden i ulike former for overdragelser, typisk ved kontraktsforhandlinger, due-dilligence, closing/oppgjør og i tvister. Vi fungerer som mellommann/megler og har gjerne oppgjørsfunksjon knyttet til oppdraget.   Vi arbeider ofte tett med øvrige rådgivere; som for eksempel revisorer og profesjonelle miljøer med erfaring innenfor verdsettelse/prising mv.

Fusjoner/fisjoner

De aller fleste næringsdrivende vurderer fortløpende behovet for fusjoner og fisjoner i sin selskapsstruktur, gjerne også tilknyttet oppkjøp eller endring av virksomhetsområde. Våre advokater bistår tett ved gjennomføringen av slike prosesser, og kan ved siden av ren juridisk bistand også komme med kommersielle innspill basert på vår erfaring på saksfeltet.

Emisjoner/finansiering/lån mv.

Virksomheter har behov for ulike typer finansiering, typisk ved tilførsel av egen- eller fremmedkapital. Våre advokater har bred erfaring med dette, herunder ved forhandlinger knyttet til kapitalendringer og gjennomføring av slike. Ulike typer emisjoner og forhandlinger med investorer og banker kan håndteres av Advokatfirmaet Hammervoll Pind.  Det samme gjelder etableringer av ulike typer sikkerhet, herunder pant og ulike garantistillelser.

Styrebistand / rådgivning til eiere, adm. mv.

En rekke av våre advokater har bred erfaring med styreverv og styrearbeid. Vi bistår også selskapsstyrer fortløpende for å sikre at disse gjennomfører lovpålagte plikter knyttet til for eksempel kvalitetssikring, dokumentasjon og rapportering.  Mange virksomheter er gjerne ikke er oppdatert på relevant lovgivning, og vi bistår ofte med implementering av ulike typer regelsett for ulike virksomheter. Vi foretar også vurderinger av hvorvidt det er grunnlag for erstatningsansvar for eiere, styremedlemmer eller administrasjon/ansatte.

Fagansvarlige

Sindre Aaserød
922 27 180
Mads Jespersen
950 97 612
Erik Myking
917 84 414
Per Vinje
900 47 633